Пожароизвестителна

 

Проектиране на пожароизвестителна инсталация на обществени, административни, жилищни, промишлени и други сгради.

Пожароизвестителната инсталация се проектира с конвенционална или адресируема пожароизвестителна централа. Използват се ръчни пожароизвестители, точкови – димпо-оптични и термични, линейни датчици. Пожароизвестителната инсталация се проектира съгласно стандарт EN54 и Наредба Iз-1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.