Трафопост за хран. –вкусов комбинат „ЕОС“, кв. Кремиковци, гр. София

Трафопост за хран. -вкусов комбинат „ЕОС", кв. Кремиковци, гр. София