ИПК Родина издателско полиграфически комплекс

Проекти

ИПК Родина

Сграда на Издателско Полиграфически Комплекс „Родина-1".
Сградата се състои от печатно хале, хале за допълнителна обработка на печатни изделия, административни помещения, складови, технически и обслужващи помещения.
На площадката на обекта са разположени дизел-агрегат, два контролно-пропускателни пункта и ремонтна работилница.

Приблизително РЗП 10600 м2

Проектирани инсталации:
-Площадкови ел.инсталации;
-Еднолинейни схеми на ел.табла и захранващи линии;
-Осветителна и силова инсталации; Светлотехнически изчисления;
-Районно и фасадно осветление;
-Мълниезащита;
-Заземителна инсталация